آنچه باید درمورد هک کردن شبکه(CEH) دانست

آنچه باید درمورد هک کردن شبکه(CEH) دانست:

ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮدي ترین مباحث شبکه ، هک کردن شبکه(CEH) است، این ﻣﺪرك اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت اﻓﺮاد در ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﻴﺖ  ،CEH ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ﻣﺪرك ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ، و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻼت و ﻧﻔﻮذﻫﺎي ﻫﻜﺮﻫﺎ اﺳﺖ . در اﻳﻦ دوره اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ و روش ﻫﺎي ﻫﻚ و ﻧﻴﺰ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ.

اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻜﺮﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي را ﻫﻚ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺎط آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻳﻚ ﻫﻜﺮ ﺧﻮب، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي را ﺑﺪاﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ از ﭼﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺿﻌﻒ ﻫﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ دﻧﻴﺎي ﻫﻜﺮﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣ ﻲﻛﻨﺪ .ﻫﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻚ اﺳﺖ

 

Certified-Ethical-Hacker-v8-FULL-Course-PDF

برای دانلود فایل پی دی اف کلیک کنید

downloads-2

No Responses

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *